• برنامه هفتگی مجتمع فرهنگی هنری شیخ ابوالفتوح رازی

 

گزارش هفتگی مجتمع فرهنگی هنری ابوالفتوح رازی(ره)

                                              7/5/96 الی 12/5/96

 

ایام هفته

عنوان کلاس هنری

نام استاد

ساعت کلاس

محل آموزش

 

شنبه

کلاس آموزشی نی

آقای عباسی

17- 30/19

کلاس شماره 3

کلاس آموزشی بازیگری

آقای عبدی

13 - 15

محل آموزش

کلاس آموزشی طراحی نقاشی

آقای شولی

30/17 - 19

کلاس شماره 4

کلاس آموزش خوشنویسی

آقای محمدی

30/18- 20

کلاس شماره 5

تمرین نمایش

آقای علایی

9 - 12

اتاق پلاتو

کلاس آموزشی آیه های زندگی

خانم صالحی

9 – 30/17

محل آموزش

کلاس آموزشی داستان نویسی

خانم پارسا

30/16 الی 30/19

کلاس شماره 2

کلاس آموزشی آکادمی کودک

خانم بهشتی

30/9 - 18

اتاق شماره 1

کلاس آموزشی فیلمسازی

آقای علی رشیدی فر

15 - 20

انجمن سینمای جوان

یکشنبه

کلاس آموزشی آکادمی کودک

خانم بهشتی

30/8 - 30/17

محل آموزش

کلاس آموزشی ویلن

آقای خلیل پور

30/12 - 20

کلاس شماره 2

کلاس آموزشی دف و تنبک

آقای احسان قدمی

30/8 – 30/12

کلاس شماره 2

کلاس آموزشی سنتور

آقای علاقه بند

15 - 20

کلاس شماره 1

تمرین نمایش

آقای حسین زاده

30/9- 12

اتاق پلاتو

کلاس آموزشی کیبورد

آقای رنجبر

13 - 19

کلاس شماره 4

کلاس آموزشی بازیگری

آقای قربانی

15 - 18

سالن آمفی تئاتر

کلاس آموزشی گیتار

آقای حقانی

30/15 - 20

کلاس شماره 5

کلاس آموزشی آیه های زندگی

خانم صالحی

30/8 - 17

محل آموزش

کلاس آموزشی موسیقی کودک

خانم اسماعیلی

30/8- 20

کلاس شماره 3

کلاس آموزشی عکاسی

جناب آقای عابدینی

15 - 30/19

انجمن سینمای جوان

 

دوشنبه

 

کلاس آموزشی طراحی نقاشی

آقای شولی

30/17 – 30/18

کلاس شماره 4

کلاس آموزشی آکادمی کودک

خانم بهشتی

9 - 18

اتاق شماره 1

کلاس آموزش خوشنویسی

آقای محمدی

30/18- 30/19

کلاس شماره 5

کلاس آموزشی نمایشنامه نویسی

آقای قربانی

30/18 - 20

سالن آمفی تئاتر

کلاس آموزشی موسیقی کودک- فوق العاده

خانم اسماعیلی

9- 30/20

کلاس شماره 3

کلاس آموزشی آیه های زندگی

خانم صالحی

30/9 - 19

محل آموزش

کلاس آموزش تار و سه تار

آقای اکبری

17 – 30/20

کلاس شماره 2

نشست گروهی موسیقی نی

آقای الوندی پور

30/14 - 30/19

کلاس شماره 2

کلاس آموزشی بازیگری- فوق العاده

آقای عبدی

13 - 15

محل آموزش

کلاس آموزشی فیلمسازی

آقای علی رشیدی فر

15 - 20

انجمن سینمای جوان

سه شنبه

کلاس آموزشی دف و تنبک

آقای احسان قدمی

30/8 - 20

کلاس شماره 2

کلاس آموزشی آکادمی کودک

خانم بهشتی

9 - 19

کلاس شماره 1

کلاس آموزش بازیگری ترم 1 و 2

آقای قربانی

15 - 17

اتاق پلاتو

کلاس آموزش سنتور

آقای علاقه بند

30/14 - 20

کلاس شماره 4

کلاس آموزشی « نسل سازنده »

خانم صالحی

30/16 - 20

محل آموزش

کلاس آموزشی موسیقی کودک

خانم اسماعیلی

8 - 20

کلاس شماره 3

چهارشنبه

کلاس آموزشی ویلن

آقای خلیل پور

13 - 20

کلاس شماره 2

کلاس آموزشی موسیقی کودک

خانم اسماعیلی

8 - 20

کلاس شماره 3

کلاس آموزشی گیتار

آقای حقانی

16 - 20

کلاس شماره 4

کلاس آموزشی بازیگری

آقای عبدی

13 - 17

اتاق پلاتو

کلاس آموزشی « نسل سازنده »

خانم صالحی

10 – 30/16

محل آموزش

کارگاه گروهی طراحی ترنج

خانم رحمتی خواه

30/9 – 12

کلاس شماره 5

کلاس آموزشی آکادمی کودک

خانم بهشتی

30/9 - 17

کلاس شماره 1

تمرین نمایش

آقای علایی

10 - 12

اتاق پلاتو

کلاس آموزشی فیلمسازی

آقای علی رشیدی فر

15 - 20

انجمن سینمای جوان

پنج شنبه

کلاس آموزشی دف و تنبک

آقای احسان قدمی

30/8 - 20

کلاس شماره 5

کلاس آموزشی « نسل سازنده »

خانم صالحی

30/8- 17

محل آموزش

کلاس آموزشی موسیقی کودک- فوق العاده

خانم اسماعیلی

11- 20

کلاس شماره 3

کارگاه بررسی شعر و ادبیات فارسی- رایگان

آقای قاسمی

30/16- 17

کلاس شماره 2

کارگاه گروهی خوشنویسی

آقای ستارپور

17 – 20

کلاس شماره 4