• برنامه هفتگی مجتمع فرهنگی هنری شیخ ابوالفتوح رازی

  

گزارش هفتگی مجتمع فرهنگی هنری ابوالفتوح رازی(ره)

                                                4/6/96 الی 9/6/96

 

ایام هفته

عنوان کلاس هنری

نام استاد

ساعت کلاس

محل آموزش

 

شنبه

کلاس آموزش طراحی و نقاشی

آقای شولی

30/17 – 19

کلاس شماره 4

کلاس آموزشی آیه های زندگی

خانم صالحی

30/9 – 30/18

محل آموزش

کلاس آموزشی نی

آقای عباسی

17 – 20

کلاس شماره

کلاس آموزشی داستان نویسی

خانم پارسا

30/17 - 20

کلاس شماره 2

تمرین نمایش

آقای مصطفایی

30/9 – 12

کلاس شماره 5

تمرین نمایش

آقای کاشانه

30/13 – 30/15

اتاق پلاتو

تمرین نمایش

آقای طربی

8 – 10

کلاس شماره 1

کلاس آموزش خوشنویسی

آقای محمدی

30/18 - 20

کلاس شماره 5

تمرین نمایش دیالوگ

آقای قربانی

30/13 – 20

سالن آمفی تئاتر

یکشنبه

بازبینی نمایش وی‍ژه جشنواره تئاتر استان تهران با حضور هیأت داوران و 12گروه نمایشی

آقای صفار

8 – 20

سالن آمفی تئاتر

کلاس آموزشی ویلن

آقای خلیل پور

13 - 20

کلاس شماره 2

کلاس آموزشی دف و تنبک

آقای احسان قدمی

30/8 – 30/12

کلاس شماره 2

کلاس آموزشی سنتور

آقای علاقه بند

15 - 20

کلاس شماره 1

کلاس آموزشی آکادمی کودک

خانم بهشتی

30/9 - 18

محل آموزش

کلاس آموزشی کیبورد

آقای رنجبر

12 – 20

کلاس شماره 4

کلاس آموزشی گیتار

آقای حقانی

16 - 20

کلاس شماره 5

کلاس آموزشی آیه های زندگی

خانم صالحی

30/8 - 19

محل آموزش

کلاس آموزش بازیگری

آقای قربانی

12- 20

کلاس شماره 4

کلاس آموزشی موسیقی کودک

خانم اسماعیلی

8- 30/20

کلاس شماره 3

 

دوشنبه

 

کلاس آموزشی طراحی نقاشی

آقای شولی

17 – 19

کلاس شماره 4

کلاس آموزشی آکادمی کودک

خانم بهشتی

10 – 18

اتاق شماره 1

کلاس آموزش خوشنویسی

آقای محمدی

19- 20

کلاس شماره 5

کلاس آموزشی موسیقی کودک و نوجوان

خانم اسماعیلی

30/9- 20

کلاس شماره 3

تمرین نمایش

آقای مصطفایی

30/9 – 12

کلاس شماره 2

کلاس آموزشی آیه های زندگی

خانم صالحی

10 – 19

محل آموزش

تمرین بازیگری

آقای کاشانه

11-  12

محل تمرین

کلاس آموزش تار و سه تار

آقای اکبری

17 – 20

کلاس شماره 2

تمرین گروهی کنسرت موسیقی

آقای محرابی

17 – 19

محل تمرین

کلاس آموزش بازیگری 

آقای قربانی

14 – 20

سالن آمفی تئاتر

کلاس آموزشی نمایشنامه نویسی

آقای قربانی

14 – 20

کلاس شماره 2

نشست گروهی موسیقی نی

آقای الوندی پور

14– 17

کلاس شماره 2

سه شنبه

کلاس آموزشی دف و تنبک

آقای احسان قدمی

8 - 19

کلاس شماره 2

کلاس آموزشی آکادمی کودک

خانم بهشتی

30/9 – 30/17

کلاس شماره 1

کلاس آموزش سنتور

آقای علاقه بند

14 - 20

کلاس شماره 4

کلاس آموزشی « نسل سازنده »

خانم صالحی

9 -18

محل آموزش

کلاس آموزشی موسیقی کودک

خانم اسماعیلی

8 – 20

کلاس شماره 3

چهارشنبه

کلاس آموزشی ویلن

آقای خلیل پور

30/12– 20

کلاس شماره 2

کلاس آموزشی موسیقی کودک

خانم اسماعیلی

9- 15

کلاس شماره 3

کلاس آموزشی گیتار

آقای حقانی

16 - 20

کلاس شماره 4

تمرین نمایش

خانم قهرمانی

30/10- 30/12

کلاس شماره 5

کلاس آموزشی « نسل سازنده »

خانم صالحی

30/9 – 19

محل آموزش

کلاس آموزش بازیگری ترم 3

آقای قربانی

30/15 – 18

محل تمرین

کلاس آموزشی آکادمی کودک

خانم بهشتی

9 - 17

کلاس شماره 1

پنج شنبه

کلاس آموزشی دف و تنبک

آقای احسان قدمی

30/8 - 19

کلاس شماره 5

تمرین نمایش

مصطفایی

30/9- 30/13

کلاس شماره 4

کارگاه شعر و ادب باران- رایگان

آقای قاسمی

16 -20

کلاس شماره 2

تمرین گروه موسیقی

آقای محرابی

15 – 19

محل تمرین

کلاس آموزشی موسیقی کودک

خانم اسماعیلی

30/9 - 19

کلاس شماره 3

تمرین نمایش خاکستر برگ پاییز

آقای حسینی

30/8 – 30/11

اتاق پلاتو

کارگاه گروهی خوشنویسی

آقای ستارپور

15 – 20

کلاس شماره 4