• واحد نظارت و بازرسی

مسئول واحد نظارت بر محصولات فرهنگی هنری و بازرسی از مراکز 

آقای سید حسین مهدی نژاد

تلفن:٥٣ -٥٢ -٣٣٧٧٩٥٥٠  

نمابر: ٣٣٧٧٩٥٨٣

پست الکترونیک:

rey@farhang.gov.ir

نشانی:

شهرری، سه راه ورامین، خیابان ابن بابویه، کوچه شهید عبداللهی ، شماره٢٠