• حراست

مسئول حراست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ری

آقای مهدی گروسی

تلفن:53 -52 -33779550  

ستاد خبری و دورنگار  جهت اتعکاس انتقادات، پیشنهادات و  گزارشات مربوط به پرسنل و مراکز فرهنگی هنری 

33774741

نشانی:

شهرری، سه راه ورامین، خیابان ابن بابویه، کوچه شهید عبداللهی ، شماره20 طبقه همکف، واحد حراست