• دبیرخانه کانون های مساجد شهرستان ری

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد شهرستان ری

آقای علی اکبر فاضلی

تلفن:53 -52 -33779550  

نمابر: 33779583

پست الکترونیک:

rey@farhang.gov.ir

نشانی:

شهرری، سه راه ورامین، خیابان ابن بابویه، کوچه شهید عبداللهی ، شماره20