• صدور مجوز مراکز فرهنگی

مسئول واحد صدور مجوز مراکز فرهنگی

آقای اکبر علی دوست

تلفن:٥٣ -٥٢ -٣٣٧٧٩٥٥٠  

نمابر: ٣٣٧٧٩٥٨٣

پست الکترونیک:

rey@farhang.gov.ir

نشانی:

شهرری، سه راه ورامین، خیابان ابن بابویه، کوچه شهید عبداللهی ، شماره٢٠