• برنامه هفتگی مجتمع فرهنگی هنری شیخ ابوالفتوح رازی

 

 

گزارش هفتگی مجتمع فرهنگی هنری ابوالفتوح رازی(ره)

19/12/96 الی 24/12/96

 

 

ایام هفته

عنوان کلاس هنری

نام استاد

ساعت کلاس

محل آموزش

 

شنبه

کلاس فوق العاده گیتار  

آقای حقانی

17 – 19

کلاس شماره 4

کلاس آموزشی آکادمی کودک

خانم بهشتی

30/8- 18

محل آموزش

کلاس آموزشی موسیقی کودک

خانم اسماعیلی

10-13

کلاس شماره 3

تمرین نمایش

آقای شاه میری

15 – 17

اتاق پلاتو

تمرین نمایش

آقای طربی

17 – 30/19

اتاق پلاتو  

کلاس آموزشی شطرنج

آقای حسینی

14 – 16

کلاس شماره 2

 

یکشنبه

کلاس آموزشی سنتور

آقای علاقه بند

30/14 – 20

کلاس شماره 5

کلاس آموزشی گیتار

آقای حقانی

30/14 – 20

کلاس شماره 4

کلاس آموزشی ویلن

آقای خلیل پور

30/12 – 20

کلاس شماره 2

کلاس آموزشی ارگ و پیانو و ساز دهنی

آقای رنجبر

30/14-20

کلاس شماره 6

کلاس آموزشی آکادمی کودک

خانم بهشتی

30/8 -17

محل آموزش

اجرای نمایش رویای یک پسر

آقای امید علی

30/8 – 30/12

سالن آمفی تئاتر

کلاس آموزشی موسیقی کودک

خانم اسماعیلی

12- 20

کلاس شماره 3

تمرین نمایش

آقای طربی

30/17 – 30/19

اتاق پلاتو

 

دوشنبه

 

کلاس آموزشی دف و تنبک

آقای احسان قدمی

10 – 20

کلاس شماره 1

کلاس آموزشی آکادمی کودک

خانم بهشتی

30/8- 30/17

محل آموزش

کارگاه و نشست موسیقی نی

آقای الوندی پور

14- 19

محل آموزش

کلاس آموزشی موسیقی کودک

خانم اسماعیلی

30/11 - 20

کلاس شماره 3

اجرای نمایش رویای یک پسر

آقای امیدعلی

30/9- 13

سالن آمفی تئاتر

کلاس آموزشی تار وسه تار

آقای اکبری

17-20

کلاس شماره 4

سه شنبه

کلاس آموزشی آکادمی کودک

خانم بهشتی

30/8- 14

محل آموزش

اجرای نمایش رویای یک پسر

آقای امید علی

10-12

سالن آمفی تئاتر

چهارشنبه

کلاس آموزشی ویلن

آقای خلیل پور

13 – 20

کلاس شماره 2

کلاس آموزشی موسیقی کودک

خانم اسماعیلی

11 – 20

کلاس شماره 3

کلاس آموزشی فلسفه برای کودکان(فبک)

خانم عزیزی

16 – 17

کلاس شماره 4

کلاس آموزشی آکادمی کودک

خانم بهشتی

30/8- 18

محل آموزش

کلاس آموزشی سنتور

آقای علاقه بند

30/14 – 20

کلاس شماره 5

پنج شنبه

کلاس آموزشی ویلن

آقای خلیل پور

15 –18

کلاس شماره 2

کلاس آموزشی دف و تنبک

آقای احسان قدمی

30/8 – 19

کلاس شماره 1

کلاس آموزشی موسیقی کودک

خانم اسماعیلی

8 – 20

 کلاس شماره 3

کلاس آموزشی بازیگری ترم 2

آقای قربانی

17 – 30/19

اتاق پلاتو