• برنامه هفتگی مجتمع فرهنگی هنری شیخ ابوالفتوح رازی

 

  

گزارش هفتگی مجتمع فرهنگی هنری ابوالفتوح رازی(ره)

8/2/97 الی 12/2/97

 

  

ایام هفته

عنوان کلاس هنری

نام استاد

ساعت کلاس

محل آموزش

 

شنبه

کلاس آموزشی آکادمی کودکان

خانم بهشتی

30/8 - 18

محل آموزش

تمرین نمایش

آقای شاه میری

15 – 17

اتاق پلاتو

کلاس آموزشی بازیگری

آقای قربانی

17-20

سالن آمفی تاتر

کلاس آموزشی موسقی کودک و نوجوان

خانم اسماعیلی

30/13-20

کلاس شماره 3

کلاس آموزشی گیتار

آقای حقانی

17 – 20

کلاس شماره 4

 

یکشنبه

کلاس آموزشی موسقی کودک و نوجوان

خانم اسماعیلی

12-20

کلاس شماره 3

کلاس آموزشی آکادمی کودکان

خانم بهشتی

30/8-30/17

محل آموزش

کلاس آموزشی ویلن

آقای خلیل پور

12- 30/19

کلاس شماره 2

کلاس آموزشی ارگ(کیبورد) – ساز دهنی

آقای رنجبر

15 – 18

کلاس شماره 1

کلاس آموزشی سنتور

آقای علاقه بند

15- 20

کلاس شماره 2

کلاس آموزشی گیتار

آقای حقانی

14 – 20

کلاس شماره 4

 

دوشنبه

 

کلاس آموزشی دف و تنبک

آقای قدمی

30/8 – 30/19

کلاس شماره 5

کلاس آموزشی آکادمی کودکان

خانم بهشتی

30/8-30/18

محل آموزش

کلاس آموزشی موسقی کودک و نوجوان

خانم اسماعیلی

30/10-20

کلاس شماره 3

کارگاه موسیقی نی سنتی

آقای الوندی پور

14- 19

محل کارگاه

کلاس آموزشی گیتار

تار و سه تار

17- 30/19

کلاس شماره 2

سه شنبه

کلاس آموزشی موسیقی کودک

خانم اسماعیلی

10– 20

کلاس شماره 3

کلاس آموزشی آکادمی کودکان

خانم بهشتی

9-18

محل آموزش

جشن نیمه شعبان (ویژه آکادمی کودک)

خانم بهشتی

30/13 – 15

سالن آمفی تئاتر

کلاس آموزشی ویلن

آقای خلیل پور

30/13- 30/19

کلاس شماره 4

کلاس آموزشی سنتور

آقای علاقه بند

30/15- 19

کلاس شماره 2

چهارشنبه

تعطیل رسمی (نیمه شعبان)

 

 

 

پنج شنبه

کلاس آموزشی ویلن

آقای خلیل پور

14 –30/19

کلاس شماره 2

کلاس آموزشی دف و تنبک

آقای احسان قدمی

30/8 – 20

کلاس شماره 1

کارگاه تخصصی خوشنویسی

آقای ستار پور

17 – 19

کلاس شماره 4

کلاس آموزشی موسیقی کودک

خانم اسماعیلی

8 – 30/17

 کلاس شماره 3

کلاس آموزشی سازهای بادی

آقای خلیل پور

14 – 18

کلاس شماره 5

کلاس آموزش بازیگری

آقای قربانی

30/14 – 30/17

سالن آمفی تئاتر