• برنامه هفتگی مجتمع فرهنگی هنری شیخ ابوالفتوح رازی

 

 

گزارش هفتگی مجتمع فرهنگی هنری ابوالفتوح رازی(ره)

                                                13/8/96 الی 18/8/96

 

 

ایام هفته

عنوان کلاس هنری

نام استاد

ساعت کلاس

محل آموزش

 

شنبه

اجرای نمایش کارگاهی رقص کاغذ پاره ها

آقای قربانی

30/18 - 20

سالن آمفی تئاتر

کلاس آموزشی آکادمی کودک

خانم بهشتی

30/8– 30/20

محل آموزش

تمرین نمایش شافع محشر

آقای کهن

30/15 – 18

کلاس شماره 1

کلاس آموزشی نی سنتی

آقای عباسی

17 – 30/18

کلاس شماره 4

کلاس آموزشی داستان نویسی

خانم پارسا

17 – 30/19

کلاس شماره 5

تمرین نمایش

آقای مصطفایی

30/15- 30/18

اتاق پلاتو

کلاس آموزشی نمایشنامه نویسی

آقای کرمی

17- 30/18

کلاس شماره 2

یکشنبه

تمرین نمایش شافع محشر

آقای کهن

14 – 18

کلاس شماره 1

کلاس آموزشی آکادمی کودک

خانم بهشتی

9– 18

محل آموزش

کلاس آموزشی موسیقی کودک و نوجوان

خانم اسماعیلی

30/8 – 20

کلاس شماره 3

کلاس آموزشی ویلن

آقای خلیل پور

30/12– 30/19

کلاس شماره 2

اجرای نمایش کارگاهی رقص کاغذ پاره ها

آقای قربانی

30/9- 20

سالن آمفی تئاتر

کلاس آموزشی ارگ(پیانو)

آقای رنجبر

30/13 – 19

کلاس شماره 5

کلاس آموزشی گیتار

آقای حقانی

16 – 20

کلاس شماره 4

کلاس آموزشی سنتور

آقای علاقه بند

14 – 20

کلاس شماره 6

 

دوشنبه

 

کلاس آموزشی موسیقی کودک و نوجوان

خانم اسماعیلی

9- 20

کلاس شماره 3

کلاس آموزشی دف و تنبک

آقای احسان قدمی

8 – 20

کلاس شماره 2

تمرین نمایش شافع محشر

آقای کهن

14 – 18

کلاس شماره 1

کلاس آموزشی آکادمی کودک

خانم بهشتی

30/8– 18

محل آموزش

نشست گروهی موسیقی نی

آقای الوندی پور

30/14 - 16

کلاس شماره 4

اجرای نمایش کارگاهی رقص کاغذ پاره ها

آقای قربانی

17 - 20

سالن آمفی تئاتر

تمرین نمایش

آقای مصطفایی

14 - 16

اتاق پلاتو

کلاس آموزش تار و سه تار

آقای اکبری

17 – 20

کلاس شماره 3

سه شنبه

کلاس آموزشی آکادمی کودک

خانم بهشتی

30/8 – 18

کلاس شماره 1

کلاس آموزش سنتور

آقای علاقه بند

14 - 20

کلاس شماره 4

اجرای نمایش کارگاهی رقص کاغذ پاره ها

آقای قربانی

16 - 20

سالن آمفی تئاتر

تمرین نمایش و بازبینی

آقای مصطفایی

11 – 16

سالن آمفی تئاتر

کلاس آموزشی موسیقی کودک

خانم اسماعیلی

10 – 20

کلاس شماره 3

چهارشنبه

کلاس آموزشی ویلن

آقای خلیل پور

13– 20

کلاس شماره 2

کلاس آموزشی موسیقی کودک

خانم اسماعیلی

8- 20

کلاس شماره 3

کلاس آموزشی گیتار

آقای حقانی

30/15 - 20

کلاس شماره 4

تمرین نمایش شافع محشر

آقای کهن

14 – 18

کلاس شماره 1

اجرای نمایش کارگاهی رقص کاغذ پاره ها

آقای قربانی

17 - 20

سالن آمفی تئاتر

کلاس آموزشی توجیهی فلسفه برای کودکان(فبک)

خانم عزیزی

11 - 14

محل آموزش

کلاس آموزشی خوشنویسی

آقای محمدی

16– 30/18

کلاس شماره 5

کلاس آموزشی آکادمی کودک

خانم بهشتی

8 - 16

کلاس شماره 1

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

تعطیل رسمی (اربعین حسینی )